PROJECTE DE PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ QUIRÚRGICA EN CIRURGIA COLORECTAL

Aquest projecte, junt amb Millora de la Seguretat en anestèsia, Prevenció de caigudes de pacients ingressats i Prevenció d’incidents a cirurgia:  procediment correcte del lloc correcte, es tracta d’un projecte col·laboratiu.

1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

1.1. Justificació

La infecció de l'espai quirúrgic (IEQ), és la més freqüent, registra fins al 38% de les infeccions nosocomials del pacient quirúrgic. Aquestes infeccions poden perllongar l'estada hospitalària de 5 a 20 dies amb un substancial increment dels costos hospitalaris . Està descrit que en aquest tipus de pacients es dobla el risc de mortalitat postoperatòria, s'incrementa un 60% l'estada en unitats de cures intensives i les probabilitats de reingrés es multipliquen per cinc.
L’elevada prevalença de la infecció quirúrgica i els elevats costos econòmics que comporta han fet que en molts països es desenvolupin amplis sistemes del control de la IEQ, un exemple en va ser la creació del Sistema Nacional de Vigilància de la Infecció Nosocomial (NNIS) del Centre per a la prevenció i control de les malalties (CDC) dels EUA. Aquest centre va modificar la definició d’infecció de ferida quirúrgica al concepte de la infecció d’espai quirúrgic. La IEQ es va dividir entre infecció de la ferida de l’espai quirúrgic i infecció òrganocavitària de l’espai quirúrgic.
L’oportunitat de treballar en un projecte per a la disminució de la infecció a Catalunya ve recolzada per l’estructuració d’un grup durant l’any 2007, que s’ha dedicat a la revisió de l’evidència científica disponible, i a la posada en marxa d’un enfocament de treball de col·laboració entre hospitals per a la disminució de la infecció quirúrgica de la cirurgia per càncer de colon i recte.

La participació ha estat important (més de 20 hospitals de Catalunya) i ha comportat la posada en marxa d’una sèrie de canvis a nivell organitzatiu per tal de millorar la implantació de la millor evidència científica disponible en la pràctica clínica i aconseguir la disminució de la infecció.

La proposta d’aquest projecte està orientada a aconseguir una major participació de centres per treballar conjuntament en la disminució de la infecció de l’espai quirúrgic, ampliar aquestes estratègies a altres tipus de cirurgies susceptibles de millora, consolidar les estratègies de canvi en els centres que hi participin, com aconseguir la implicació de nous centres en la posada en marxa d’estratègies de prevenció, en un entorn col·laboratiu i d’aprenentatge.

1.2. Objectius

Generals

 • Millorar l’aplicació de les mesures per a la prevenció de la infecció quirúrgica en centres hospitalaris de Catalunya.


Específics

 • Avaluar l’efecte de la estratègia de implementació en la infecció quirúrgica incisional digestiva
 • Disminuir la variabilitat en la infecció quirúrgica incisional  digestiva entre els  diferents centres participants
 • Descriure el tipus d’infecció en els pacients estudiats i els seus factos associats mes rellevants
 • Identificar algunes variables organitzatives que puguin influir en la variabilitat de l’adherència de les recomanacions

2. FASES DE L’ESTUDI/INTERVENCIÓ

Ens trobem davant d’un projecte col·laboratiu, una de les grans avantatges descrites per aquest tipus de projecte és que brinden la oportunitat de intercanviar experiències, maneres de fer, coneixements, generació i identificació de líders de opinió, oportunitats de crear relacions en nivells professionals homogenis, en definitiva, la creació de xarxes d’aprenentatge.

Per  de facilitar-ho, es duran a terme una sèrie d’activitats orientades a potenciar les relacions entre els centres: 

 • Posada en marxa de 2 reunions amb la participació de tots els centres.
 • Realització de visites entre centres
 • Realització de teleconferències
 • Fòrums virtuals

Es proposa fer una avaluació seriada de variables de procés i de resultat, amb l’objectiu d’identificar l’impacte de l’estratègia d’implantació de les mesures preventives, fent comparacions en l’evolució temporal de les taxes d’infecció.

Els centres haurien d’assumir el seguiment de la infecció quirúrgica dels tipus de cirurgia definits per la comissió d’experts.


Inici i preparació del projecte a nivell de centre

Les organitzacions hauran de realitzar una sèrie d’activitats per tal d’estar preparades per a l’inici de la implantació de mesures preventives.
Les principals activitats són:

 • Selecció de responsables/coordinadors del projecte a nivell del centre
 • Preparació de cada hospital del material i compres necessàries per a la realització  del projecte a nivell de centre (principalment maquinetes per tall de borrissol,  termòmetres esofàgics, etc)
 • Sessions de presentació del projecte a nivell de centre
 • Finalització de emplenació d’una fitxa a nivell local
 • Preparació de material per a la recollida de dades

Aplicació d’estratègies de implantació

Bàsicament es tracta d’aplicar estratègies per  augmentar l’acompliment de les estratègies preventives de la infecció quirúrgica.

Entre les activitats mes rellevants per aquesta fase, identifiquem:

Introducció d’estratègies de implantació (sessions formatives, checklist , difusió de pòsters i tríptics)

 • Avaluació de compliment de mesures de prevenció
 • Identificació d’oportunitats de millores a nivell local
 • Implantació de canvis.

3. RESULTATS

S’avaluarà l’impacte de la estratègia proposada, en termes de canvi a la pràctica clínica de l’aplicació de mesures preventives per a la infecció quirúrgica, canvis a nivell de les organitzacions (inclusió dels protocols a la organització) i impacte en el nivell de complicacions.

L’anàlisi de resultats es farà sobre una sèrie de indicadors de qualitat que ens facilitin el seguiment durant el treball de camp, així com el feedback als professionals.

3.1. Avaluació Interna

L’avaluació de l’impacte de la estratègia de implementació, es realitzarà mitjançant la revisió seriada de documentació clínica i seguiment de pacients amb criteris de risc.
S’efectuarà per professionals correctament ensinistrats en l’avaluació d’indicadors proposats.
L’avaluació es farà mitjançant revisió d’històries clíniques i seguiment de malalts amb criteris de risc.
Els professionals que realitzaran l’avaluació correspondran al mateix centre i seran coordinats per els responsables de cada centre i l’Institut Avedis Donabedian.

3.2. Indicadors

La informació serà introduïda en una base de dades centralitzada que permetrà el càlcul de forma concurrent, dels indicadors mes rellevants que permetran comparar entre els diversos hospitals
La informació mes específica descriptiva, que no estigui inclosa en la eina de càlcul automàtic serà analitzada a nivell central a la fase final del projecte.

4. SUPORT I SEGUIMENT DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ

Un dels aspectes que està bastant reconegut en les publicacions que descriuen com a element positiu en el desenvolupament de projectes col·laboratius,  és el sentir-se acompanyat en el procés de canvi, tant per part d’altres organitzacions similars que serveixin per a fer sinèrgies de les estratègies de canvi, como per professionals que facin la tasca de coordinació del projecte en la seva globalitat.

Realització de reunions

Estan previstes 3 reunions:

Primera reunió:

Objectiu: Donar a conèixer el disseny del projecte, explicant el disseny, la organització interna del projecte  i el funcionament del qüestionari de recollida de dades.
Professionals convocats: Professionals encarregats de coordinar el projecte a nivell de l’hospital (“Professionals responsables”)

Segona reunió:

Objectiu: Explicació de les experiències a nivell local, principals problemes trobats amb els centres i compartir estratègies posades en marxa a nivell local, que puguin ser útils per a la millora en altres centres.
Professionals convocats: Professionals encarregats de coordinar el projecte a nivell de l’hospital i altres professionals que tinguin implicació en el projecte. (“Professionals responsables”)

Tercera reunió

Objectiu:  Presentació d’experiències models a nivell de centres i presentació de resultats.
Professionals convocats: Professionals encarregats de coordinar el projecte a nivell local i directius del centre (Referent dels projectes de seguretat al centre)


Teleconferències:

Estan previstes 3 teleconferències:

Primera teleconferència:

Objectiu:  Formació en la utilització del formulari electrònic de recollida de dades.
Professionals convocats: els que es faran càrrec de la recollida de dades al centre (“avaluadors interns”).

Segona teleconferència:

Objectiu: Aclarir dubtes en les primeres setmanes de treball de camp. (En anteriors experiències similars, s’ha pogut identificar, que els professionals del centre, durant la primera setmana , es quan mes preguntes i dificultats en la implementació tenen, per la qual cosa es valora adient organitzar una reunió expressament per abordar aquests temes).
Professionals convocats: professionals responsables i avaluadors interns

Tercera teleconferència:

Objectiu: Donar suport als professionals en la fase final del projecte
Professionals convocats: professionals responsables i avaluadors interns

Fòrums virtuals

S’ha plantejat un espai virtual de comunicació entre els professionals responsables del projecte, per tal de compartir material, preguntes freqüents, i comentaris sobre el transcurs del projecte.

Butlletins informatius

Per tal de cobrir els dubtes que puguin tenir els professionals de cada centre, s’elaboraran i enviaran butlletins informatius en format electrònic, que cobriran l’estat actual del projecte, a més de aglutinar els possibles dubtes que puguin haver-hi i que