Activitat formativa

La formació és una part molt important del projecte de l'Alliança, ja que a través de les activitats formatives podem:

  1. Definir els principals termes relacionats amb la seguretat dels pacients
  2. Descriure la magnitud dels problemes relacionats amb la seguretat dels pacients i els estudis dels esdeveniments adversos (freqüència, distribució i característiques dels EA)
  3. Saber quines són les característiques dels models de l'error humà i les causes d'aquests
  4. Descriure i aplicar la metodologia per a la identificació i anàlisi causal dels problemes de seguretat
  5. Explicar i aplicar una metodologia preventiva per a la disminució dels riscos en l'àmbit clínic: anàlisi modal d'errades i efectes
  6. Definir els principals components de la metodologia per estudiar els casos sentinella
  7. Realitzar una investigació d'un cas sentinella amb la metodologia anàlisi de causes arrel mitjançant la discussió de grup
  8. Estudiar les diferents estratègies de mesura dels esdeveniments adversos i aplicar els criteris d'identificació d'esdeveniments adversos en casos reals
  9. Discutir els possibles enfocaments organitzacionals per a l'abordatge de la seguretat dels pacients