PROJECTE DE PRÀCTIQUES SEGURES EN LA PREVENCIÓ DE CAIGUDES DE PACIENTS

Aquest projecte, junt amb (Prevenció de la infecció de l’espai quirúrgic en cirurgia colorectal, Millora de la Seguretat en anestèsia i Prevenció d’incidents a cirurgia:  procediment correcte del lloc correcte, es tracta d’un projecte col·laboratiu.

1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS

1.1. Justificació

Actualment les caigudes són considerades un problema de salud important. Segons l’Institut Canadenc d’Informació de Salut (CIHI, 2000), les caigudes són la primera causa d’ingressos per lesions als hospital del Canadà, i suposen el 54,4% del total d’hospitalitzacions per lesions i el 75,7% del total de morts dels pacients ingressats per lesions.
En l’entorn institucional, l’impacte no és menys important. Als hospitals australians el 38% dels esdeveniments adversos patits per pacients impliquen una caiguda. Similar resultats son evidenciats en el tercer informe del Nacional Safety Observatory anglès, indicants que les caigudes representen un terç de tots els tipus d’esdeveniments adversos notificats dels hospitals d’aguts, dos tercis dels hospitals comunitaris i menys d’un quart a les unitats de salud mental del Regne Unit.
L’any 1.988 s’informava de 0,6 a 2,9 caigudes/llit/any en el medi hospitalari i entre 0,6 i 3,6 caigudes en l’entorn sociosanitari (Rubinstein, 1.988).
Recentment s’ha estimat que la incidència de caigudes durant un procès hospitalari agut va des d’una mitjana de 2,2 caigudes per 1000 pacients/dia (Magazines et al), 3,6 caigudes per 1000 pacients/dia a 4,8 caigudes per 1000 pacients/dia (National Health Service).
Segons l’informe “Slips, trips and falls in hospitals” (dades entre l’1 de setembre de 2005 i el 31 d’agost de 2006) de la National Patient Safety Agency (NHS), publicat el 2007, existeix evidència que els pacients ingressats als hospitals tenen un risc superior de patir caigudes que aquells que estan en la comunitat. Això es justifica si considerem que el risc de caigudes augmenta amb l’edat i que més de dos tercis (la meitat) dels llits hospitalaris estan ocupats per pacients més grans de 65 anys, que l’ingrès hospitalari en ocasions està associat a cirurgia i que aquesta suposa afectació de la mobilitat (i en ocasions, sedació), memòria i d’utilització de medicaments per la sedació, disminució del dolor, anestèsics i altres medicaments que augmenten el risc de caigudes.

Per aquest motiu, la prevenció de caigudes i lesions asociades ha estat objecte de consideració per part The Joint Commission en Estats Units, que el té establert com objectiu nacional per la seguretat dels pacients des de l’any 2005 i el manté vigent pel 2009.
A nivell de Catalunya, i en el marc de l’Aliança per la Seguretat dels Pacients i el Col.legi d’Infermeria de Barcelona, és va realitzar el projecte de “prevenció de caigudes i lessions asociades en pacients ingressats”, estudi prospectiu multicéntric, bassat en estudis de series temporals pre i post-intervenció,  que va ser realitzat en un periode de 6 mesos (nov´07 fins abril´08) i en total van participar 46 Centres Sanitaris, dels quals 36 van ser Hospitals d’Agust i 12 Centres Sociosanitaris. Les unitats participants per cadascú dels Centres, eran una unitat mèdica, una unitat quirúrgica i una unitat de salud mental. Els Centres podien copartipar en una, dos o les tres unitats mencionades.

Els resultat de la anterior experiencia a nivell de centres i unitats que van participar van ser de 1.088 caigudes en el període d’observació, per un total de 483.629 dies d’estada d’observació, aixó ens dona una taxa de caigudes de un 2,25 caigudes per 1000 dies d’estada.

La incidència varia entre 2,12 caigudes per 1000 dies d’estada, en hospitals d’agust i 2,81 caigudes per 1000 dies d’estada, a nivell de centres sociosanitaris.

L’aplicació de mesures preventives prèvies durant el projecte estava orientada a l’aplicació d’una sèrie de mesures de prevenció que disminueixin la probabilitat de risc de caigudes. I com resultat de l’aplicació d’aquestes mesures preventives, les dades a les fases de pre i postintervenció de l’estudi, l’incidència de caigudes per mil estades per a cada sèries temporal (talls quinzenals durant tot el període d’estudi), van disminuït considerablement a mesura que augmentava l’aplicació del conjunt de mesures preventives globals i específiques, a nivell de totes les les unitats participants (l’incidència de caigudes per mil estades ha baixat més d’un punt), per al conjunt de hospitals (quasi un punt) i per a cadascuna de les unitats mèdiques, quirúrgiques i de centres sociosanitaris.

Tot això justifica ampliar l’abast d’aquest projecte a totes les unitats dels Hospital i Centres que han participat i també l’adhesió a nous Centres que voluntàriament volguin participar.

1.2 Objectius

General

 • Avaluar l’efecte d’una estratègia multifocal per a la millora de l’adherència  a les mesures preventives  de caigudes a nivell d’hospitals i centres sociosanitaris.


Específics

 • Avaluar l’impacte a les mesures preventives dependents de l’atenció dels professionals
 • Avaluar la resposta dels centres participants en l’adherència a les mesures preventives relacionades amb l’educació de pacients
 • Avaluar l’efecte de les barreres estructurals en les caigudes identificades
 • Avaluar l’impacte en la taxa de caigudes generals i amb lesió
 • Avaluar l’efecte d’una estratègia “a mida” als centres sociosanitaris en la millora d’adherència a les mesures preventives.
 • Descriure el perfil dels pacients que cauen i els factors associats mes rellevants
 • Descriure factors organitzatius que poden influir en la variabilitat de l’adherència a les recomanacions entre centres

2. FASES DE L’ESTUDI/INTERVENCIÓ

Tal com es comenta a la introducció, aquest projecte es realitzarà utilitzant les bases dels projectes col·laboratius, en concret la metodologia dels breakthough series.
Aquesta metodologia va ser desenvolupada i impulsada la dècada dels 90 per l’Institute for Healthcare Improvement, i es basa a proposar unes mesures concretes, de fàcil acceptació per part dels proveïdors (per estar basades en l’evidència científica i per ser elements centrals en el maneig d’un determinat procés clínic). A més, un altre element central és assolir aquests canvis en temps curts (12 a 15 mesos) i estimular els centres a incorporar una cultura d’aprenentatge continu.

Els centres que s’adscriguin al projecte hauran de: 

 1. Assignar professionals que dediquin hores de la jornada laboral per assegurar el seguiment del projecte.
 2. Complir amb la recollida de dades i amb les diferents fases del projecte.
 3. Implementar el projecte a nivell de centre (el projecte de l’any 2007 estava centrat només en les 2 unitats de més risc).

Quines són les mesures preventives promogudes en el projecte?

Bàsicament les mesures proposades són accions orientades a la detecció i control de factors de risc.

Avaluació del risc de caigudes: Al ingrés del malalt al centre i als 7 dies (en el cas de l’hospital) o als 21 dies ( en el cas dels centres sociosanitaris), s’avaluarà i registrarà la presencia d’algun dels següents factors de risc:

 • Història de caigudes
 • Estat cognitiu alterat
 • Presència de malaltia neurològica o mobilitat alterada
 • Problemes de continència
 • Medicació de risc

Si el pacient té algun dels factors de risc, se li aplicaran les següents mesures, independent del tipus de criteri de risc identificat.

a) Mesures generals:

 • Sabates antilliscants tancades i ben posades
 • Llit en posició baixa en els centres que disposen d’aquest recurs
 • Transferència amb ajuda
 • Recomanar utilitzar la part del cos més forta per incorporar-se del llit
 • Evitar immobilitzacions (contencions físiques) tant com sigui possible

b) Entorn segur:

 • Habitació pròxima a l’estació d’infermeria sempre que sigui possible en aquells pacients amb més factors de risc
 • Timbre a l’abast del pacient
 • Il·luminació adequada que permeti dirigir-se al lavabo durant les 24 hores.
 • Lavabo correctament senyalitzat
 • Terra antilliscant a les dutxes

c) Identificació activa del pacient de risc

 • Posar l’identificador de risc de caigudes (enganxines)
 • Explicació al pacient, a la família i a d’altres professionals

En funció del factor de risc, també es planteja l’aplicació de mesures específiques.

Com es recolliran les dades?

Per a la recollida de dades s’utilitzaran diferents eines:
Instrument A: formulari electrònic de recollida de dades: un per a l’avaluació de les caigudes produïdes durant el període d’estudi i un altre per a l’avaluació de l’aplicació de les mesures de prevenció.
Instrument B: es dissenyarà un instrument d’avaluació on line, per comparar les estadístiques més importants dels hospitals quant a freqüència i tipologia de caigudes, com també per comparar l’aplicació de mesures preventives i l’evolució en el temps de cada centre.
Instrument C: es dissenyarà un sistema que permeti a cada hospital disposar de les seves dades i pugui fer una anàlisi local de la informació del centre, amb l’objectiu de facilitar la implantació de millores a nivell local.
Instrument D: formulari de dades del Centre en relació als equipaments i estructura de les unitats per la seguretat dels malalts: llits d’altura regulable, il·luminació nocturna, senyalització, etc.

Aplicació d’estratègies de implantació
Bàsicament es tracta d’aplicar un enfocament planificat de les vies que s’han definits com a idònies per assegurar o augmentar el acompliment de les estratègies preventives orientades a l’aplicació de les mesures.

Entre les activitats mes rellevants, identifiquem:

 • Introducció d’estratègies de implantació: 
  • sessions formatives  sobre mesures preventives de caigudes i identificació adient del risc.
  • Checklist orientat a paquets de mesures.
  • Difusió de pòsters i tríptics orientats a l’aplicació de paquet de mesures preventives.
  • Implementar una estratègia “a mida” per a centres sociosanitaris
  • Estimular una major  implicació dels pacients.
  • Comparació entre centres i utilització de estratègies de benchmarking.
 • Avaluació de compliment de mesures de prevenció
 • Avaluació de resultats en els pacients
 • Identificació d’oportunitats de millores a nivell local
 • Implantació de canvis

3. RESULTATS

S’avaluarà l’impacte de la estratègia proposada, en termes de canvi a la pràctica clínica d’identificació i registre del risc de caigudes i aplicació de mesures preventives, canvis a nivell de les organitzacions (inclusió dels protocols a la organització) i impacte en les taxes de caigudes.
L’anàlisi de resultats es farà sobre una sèrie de indicadors de qualitat que ens facilitin el seguiment durant el treball de camp, així com el feedback als professionals. Aquesta informació es recollirà de forma interna per part de cada hospital.

3.1. Avaluació Interna

L’avaluació de l’impacte de la estratègia de implementació, es realitzarà mitjançant la revisió seriada de documentació clínica i seguiment de pacients amb criteris de risc.
S’efectuarà per professionals correctament ensinistrats en l’avaluació d’indicadors proposats.
Els professionals que realitzaran l’avaluació correspondran al mateix centre i seran coordinats per els responsables de cada centre i l’Institut Avedis Donabedian.

3.2. Indicadors

La informació serà introduïda en una base de dades centralitzada que permetrà el càlcul de forma concurrent, dels indicadors mes rellevants que permetran comparar entre els diversos hospitals.
La informació mes específica descriptiva, que no estigui inclosa en la eina de càlcul automàtic serà analitzada a nivell central a la fase final del projecte.

4. SUPORT I SEGUIMENT DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ

Un dels aspectes que està bastant reconegut en les publicacions que descriuen com a element positiu en el desenvolupament de projectes col·laboratius,  és el sentir-se “acompanyat” en el procés de canvi, tant per part d’altres organitzacions similars que serveixin per a fer sinèrgies de les estratègies de canvi, como per professionals que facin la tasca de coordinació del projecte en la seva globalitat.

Realització de reunions

Estan previstes 3 reunions:

Primera reunió:

Objectiu: Donar a conèixer el disseny del projecte, explicant el disseny, la organització interna del projecte  i el funcionament del qüestionari de recollida de dades.
Professionals convocats: Professionals encarregats de coordinar el projecte a nivell de l’hospital (“Professionals responsables”)

Segona reunió:

Objectiu: Explicació de les experiències a nivell local, principals problemes trobats amb els centres i compartir estratègies posades en marxa a nivell local, que puguin ser útils per a la millora en altres centres.
Professionals convocats: Professionals encarregats de coordinar el projecte a nivell de l’hospital i altres professionals que tinguin implicació en el projecte. (“Professionals responsables”)

Tercera reunió

Objectiu:  Presentació d’experiències models a nivell de centres i presentació de resultats.
Professionals convocats: Professionals encarregats de coordinar el projecte a nivell local i directius del centre (Referent dels projectes de seguretat al centre)

Teleconferències:

Estan previstes 3 teleconferències:

Primera teleconferència:

Objectiu:  Formació en la utilització del formulari electrònic de recollida de dades.
Professionals convocats: els que es faran càrrec de la recollida de dades al centre (“avaluadors interns”).

Segona teleconferència:

Objectiu: Aclarir dubtes en les primeres setmanes de treball de camp. (En anteriors experiències similars, s’ha pogut identificar, que els professionals del centre, durant la primera setmana, es quan mes preguntes i dificultats en la implementació tenen, per la qual cosa es valora adient organitzar una reunió expressament per abordar aquests temes).
Professionals convocats: professionals responsables i avaluadors interns.

Tercera teleconferència:

Objectiu: Donar suport als professionals en la fase final del projecte
Professionals convocats: professionals responsables i avaluadors interns

Visites entre centres

Es promourà una estrategia d’intercanvi actiu entre centrs, que inclús pugui implicar visites entre responsables a altres hospitals o centres sociosanitaris.


Fòrums virtuals

S’ha plantejat un espai virtual de comunicació entre els professionals responsables del projecte, per tal de compartir material, preguntes freqüents, i comentaris sobre el transcurs del projecte.

Butlletins informatius

Per tal de cobrir els dubtes que puguin tenir els professionals de cada centre, s’elaboraran i enviaran butlletins informatius en format electrònic, que cobriran l’estat actual del projecte, a més de aglutinar els possibles dubtes que puguin haver-hi i que puguin ser útils a altres professionals.